Stärk stödet för elever med Språkstörning

Blogg

Den 29 maj besökte Sverigedemokraternas företrädare i Grundskolenämnden kommunikationsklasserna vid gamla regementet i Borås. Här får barn med grava språkstörningar en välkomnande och trygg inlärningsmiljö, med kompetenta och hängivna lärare vid sin sida. Mer än 75 procent av eleverna blir behöriga till gymnasiet, vilket är betydligt bättre än några av våra ”vanliga” skolor.

Våra Kommunikationsklasser i Borås Stad tar emot elever från grundskolan med den primära diagnosen tal-och/eller språkstörning. Funktionsnedsättningen yttrar sig genom svårigheter att både förstå språk och göra sig förstådd med språk. Verksamheten riktar sig till elever, som efter utredning av pedagog, logoped, psykolog och kurator bedöms ha behov av placering i Kommunikationsklass. Här finns stora möjligheter till individualisering tack vare små elevgrupper och vuxentät verksamhet. I klasserna får eleverna mycket tid att tala och samtala

Under våren föreslog Grundskoleförvaltningen en rad organisatoriska förändringar av våra kommunikationsklasser som riskerar försämra förutsättningarna för denna grupp barn. Genomgående var att man inte tog fasta på skolpersonalens idéer och åsikter.

Till en början föreslog man att dela upp verksamheten i tre delar, för att eventuellt också placera dessa elever på olika skolor. Detta kommer att skapa svårigheter både för personalgruppen och eleverna. Personalgruppen anser, att en viktig förutsättning för att bibehålla kvaliteten i verksamheten, är att man är lokaliserad på ett och samma ställe. En sammanhållen Kommunikationsklass möjliggör samverkan mellan verksamhetens olika klasser och stärker det kollegiala lärandet.

Att splittra upp verksamheten i tre delar (låg-, mellan- och högstadie) kommer också innebära stora svårigheter för eleverna. De elever som under flera år går på kommunikationsklass kommer att tvingas byta skola vid varje stadiebyte. Detta kan bli förödande för elever som i och med sin funktionsnedsättning är sårbara vid förändringar.

Vidare föreslog man en halvering av antalet logopeder i verksamheten, och att de elever som går i förskoleklass placeras ut i vanliga klasser i sin ”hemskola”. En tydlig sänkning av ambitionsnivån, och en besparing som kamoufleras med ord som inkludering.

Istället för att splittra upp verksamheten med kommunikationsklass på olika skolor, föreslog vi Sverigedemokrater, att man lyssnar på professionen och samlar verksamheten under ett och samma tak. Vidare föreslog vi att Kommunikationsklass omvandlas till en resursskola med en egen chef. På så sätt förbättrar vi styrningen av verksamheten (vilket skolinspektionen efterfrågar) och stärker det pedagogiska ledarskapet.

Även om vi Sverigedemokrater inte fick gehör för samtliga punkter, så väljer vi dock att vara hoppfulla i denna fråga, då en enig Grundskolenämnd klokt nog beslutade att återremittera förslaget. Nu inväntar vi ett nytt förlag från Grundskoleförvaltningen där man behåller kommunikationsklasserna som en samlad enhet, och där man förhoppningsvis tar tillvara personalens kompetens och långvariga erfarenhet i arbetet med elever med grava språkstörningar.

Borås Stad måste i framtiden bli betydligt bättre på att lyssna på sina medarbetares åsikter, idéer och förslag. Som arbetsgivare har vi inte råd att förlora fler erfarna och kompetenta medarbetare. Den 9 september är valet dit!